گلویم سرب میخوردتافریادش گوش فلک راکرنکند..........


پـــَــــــــــــســـــــــتـــــِــــــــ ثـــَــــــآبــــــِـــــتــــــــــ....

بـآز آمــבمــ..
بـﮧ جـآيــے ڪـﮧ تعلـقــ בآرمــ..
بـﮧ يـڪ اتـآقــ سيـآه ، پـر از פـرفـ ـهـآے לּــآگفتــﮧ
פֿـلـوتــ مـלּ و سيــگـ ـــآرمــ...
בوبـآره مـےלּـويسمــ از פـرفـ ـهـآيــے ڪـﮧ وآهمـﮧ בآرمــ..
يـڪ בلــ پـر از رويـآـهـآے وآهـــے..
ايـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از هميـشــﮧ...

 ----------------------

تمام مطالب این وبلاگ بجزاین پست بالا

متعلق بخودمه وصرفاً

دل نوشته اس...

 

+ 9:47 بعد از ظهر ıl بانوی کوچک lı جمعه 5 آبان1391
خــــــــــــــــــدآ....
عطرت که درهوامیپیچد تمام ریه هایم پرمیشوندازتوونامت.... 

شکستن نوررادرآب میبینی؟؟من درعشق تواینگونه شکستم..باعشق ازعشق گفتم تااین گونه که بتورسیدم..راست گفتندعشق واقعی آن است که تورابه معبودت برساند ..وحالا من ماندمو معبودم..معشوقم..محبوبم...  

حنجره ای که صخره های سفت وسنگی راهش رابسته بودندحالا سبک ونرم هوایی رابه درون میفرستدکه نسیم صبحگاهی توست ...چشمانم به دنبال ستاره هایی ست که دستان تورانشانم میدهند..به دوست داشتنت قسم که درسخت ترین لحظات ترکم نکردی من ازانروز که بی ترس دل به دلت دادم به آرامش رسیدم..همان آرامشی که  باعث شدگنجشک به راحتی درآسمانی که عقاب هست هم پروازکند.. وحالا من ماندم وتو.. 

خـــــــــــــــــــدآآآآآ:خدای من..

+ 9:41 قبل از ظهر ıl بانوی کوچک lı چهارشنبه 21 آبان1393
خـــــدا نــه خــــــــــدآ...
مـــیـــــــدانــی !!!.... 

بــــــایـــــد خـــــــدا رابـــا (آ)  کلاه دار نــــوشــــتـــــ 

ایـــــنـــــــگـونــــهـ  :      خــــــــــــــدآ 

تـــــــا یـــــــادمـــــان باشــــــــد 

 هــــــمـــــیـــشـــه بــالا ی  ســــــــرمـــــــان 

 مــــــراقـــــب وپــنـــاهــگـــاه مـــاســـــتــــــ.....

+ 11:2 قبل از ظهر ıl بانوی کوچک lı چهارشنبه 14 آبان1393
  یــآدمــــــــآن بــآ شــــــ ـــــد

   بـــه آدمـــــــهــــــــــــآی رنـــــ ــــــگــــــــــی 

 تـــــــــکــــــ ـــــیــــــــــه  نـــــکــنـــ ـــــــیــــــــم

   اثــــــ ـــــرش مـــــ ــــــــی مـــــآنـــــــــــد

                 امـــــــــــاخــــــ ـــــودش نــــــــ ــــــــهـ

+ 11:29 قبل از ظهر ıl بانوی کوچک lı شنبه 10 آبان1393

دلم که میگیرد باران میباردومیباردومیبارد.....

امروزتولدغریبانه ی تنهاترین لبخندخداست....خدایی که حالا میفهمم

جزخودش کسی راندارم... دوباره متولدمیشوم درغربیانه ترین عطریاس

هایی که سالهای جوانیشان رابه اتنظار مانده اند.. هوای اقاقی هاکه دردلم

مییچددنبال بهانه ی ابرای اشکهایم نیستم ...ازاین همه عطراقاقی لذت

دردراچشیده ام وهنوزچشم نرگس های شهلا شیدای نگاه من است...

نه غروبی مانده که به امیدطلوع باشم نه راهی که به امیدآمدن به ابتدایش

بنشینم.. ببین خداتنهاتوازتمام لحظاتم خودت رابیرون کشیدی وباآغوشی به

عطرنرگس های خانه مان  به شبهایم هجوم آوردی..

این همه دردهای دلمه دلمه شده ای که درون دلم مانده خبراز حنجره ای

زخمی رادارد که سرطان شده درگلویم وآسمانی که صدای خروشش

وبااشکهای بی انتهایش تاانتهای بغض هایم راهرشب نوازش میکند...

وحالا دوباره متولدمیشونددردهای من...

تولدت مبارک بهانه ی اشکهای هرشب من..

+ 10:51 قبل از ظهر ıl بانوی کوچک lı شنبه 10 آبان1393
خسته ام..........
عکس و شعر عاشقانه, تصاویر شعر, عکس و شعر, کاغذ دیواری, کارت پستال

+ 4:8 بعد از ظهر ıl بانوی کوچک lı دوشنبه 29 اردیبهشت1393
حضورعزیزان
اینهمه حنجره هایی که سکوت کرده وپشت دیوارهایی ازجنس سنگ اسیرند...حنجره هایی که منتظراوای زیبایی برای رهایی ازاین تلاطم عصیان واردردورنج هستند...وبغض هایی که گلوگیرند...واشکهایی که هرشب ازجشم سقف اتاق من میچکندونگاهی که بی پلک زدنی منتظردستهایی ازجنس صداقت ومحبت است ...من کجای تنهایی اسیرم که هیچ روزنه ای برای رهایی نیست؟؟کجایندانانی که خداافریدونامشان راادم نهاد؟؟؟؟خدایا اینهمه عصیان من گناه است یابیقراری؟؟فقط اویی که حالا فهمیدم عاشقانه بیقرارمن است ودرپس صبرستودنیش امیدوارنه منتظرمن است...

درددارد دردت رانفهمیدن........

+ 12:29 بعد از ظهر ıl بانوی کوچک lı شنبه 27 اردیبهشت1393
شعرخودمه برای روزپدر
پــدر

 

مـــعـــجــزه ی دســتــان خــدا

هستی

 هــجــای کــوتــاه نــام تــوســتــ

 وقــتــی آســمــان بــهـ دســتــان تــوتــکــیــه کــرد........

 

--------------

پوست افتاب سوخته اش

شرم خورشیدبالاآمد

پینه هایی که پوست انداخته اند

وسکوتی که درددارد

ازغم روزگارماحتی

کمرخورشیدهم خم شده است

 وای هیهات ازان باری

 که بدوش پدرم افتاده است

گرچه اوکوه صبربوداما

کوه هم ازشرم سرخم کرده است

زیرباررنج زندگی اش

 باردیگرکم اورده است...

                                  "روزپـــــــدرمــــبــــآرکـــــ..."

+ 9:53 قبل از ظهر ıl بانوی کوچک lı شنبه 20 اردیبهشت1393
13/2/1393
ازپشت پنجره به خودم خیره میشوم

من محکومم به تاابداشک ریختن

ای آوارحرفهای مردم

 ویرانه های دلم عصابدست راه میروند

من متنفرم ازسکوت پنجره ها

وقتی قایم شدند پشت دیوارها

من بجای پنجره هاازپشت تمام دیوارها

به خودم خیره میشوم..........

+ 9:59 قبل از ظهر ıl بانوی کوچک lı سه شنبه 16 اردیبهشت1393
حرف من....
مرداب شده ایم..........دیگرماه هم درقلبمان نقش نمی بندد.........

 

تنهالبهای دردبرتن من بوسه میزنند.......

 

مرگ...ابستن ارزوهای من........

 

ابرهادیوانه وارسربهم میکوبند....ایینه شکست....

+ 9:25 قبل از ظهر ıl بانوی کوچک lı شنبه 16 فروردین1393